| صفحه اصلی | تبلیغات سبز | مطالب جدید | تحقیق و توسعه | ایده های جدید | تصاویر | درباره ما | تماس با ما |


پرورش قارچ صدفی

www.ali-ila.com نمونه ای از محصول تولید شده توسطwww.ali-ila.com نمونه ای از محصول تولید شده توسط
مزایای پرورش قارچ صدفی


استفاده از دور ریز محصولات کشاورزی ماننـد کاه و کلش گندم و برنج بـه عنوان اصلـی ترین مـاده اولیه لازم

جهت تهیه بستر کشت می باشد. البته از مواد دیگر نیز جهت تهیه بستر کشت می تـوان استفاده کـرد که

شامل: کاه و کلش جو ، چاودار ، سورگـوم ، ذرت ، پنبه ، نیشکر ، خاک اره بقایای محصولات چوبـی جنگلـی

و همچنین ضایعات صنعتی سلولـزدار البته منـاسب ترین بسـتر برای قارچ صدفی مخلوط کـاه و کلش گندم

و برنـج می باشـد. از دیگـر مزیتهـای پرورش قارچ صدفی اشتغـال و درآمـد زائی بسـیار زیـاد آن در مسـاحت

کوچک بوده بـه طـوری کـه از یـک کارگاه پرورش قارچ صدفی به مساحت ١٠٠ متـر مـربع می تـوان حدود یک

تن قارچ تـازه در هر دوره برداشت کـرد که این دوره ٤٥ روز طول می کشد. از دیگر مزیتهای تولید قارچ صدفی

پایین بودن قیمت تمام شده آن می باشـد. باتـوجه به آنکه کلیه مراحـل پرورش قارچ صدفی در داخل سالـن

انجام می پذیـرد، می توان این حرفه را در هر نقطه جغرافیایی جهان با حد اقل امکانات و سرمایه ایجاد نمودمشاوره، آموزش ، طراحی و راه اندازی واحد های تولید

قارچ صدفی و صنایع وابستهکلیه محصولات ١٠٠٪ طبیعی بوده و هیچگونه مواد رنگی و یا تغییرات ژنتیکی در تولید آن به کار گرفته نشده است


Copyright © 2018 sabzavaran All rights reserved.