| صفحه اصلی | تبلیغات سبز | مطالب جدید | تحقیق و توسعه | ایده های جدید | تصاویر | درباره ما | تماس با ما |


دستگاه تشخیص رنگ خاک


www.ali-ila.com دستگاه تشخیص رنگ خاک ساخته شده توسط
این دسـتگاه براسـاس دفترچه رنـگ مانسـل ساخته شـده اسـت که محصول کمپانی مانسـل می باشـد

برای تعیین رنگ خاک از دفترچه هایی استفاده میشود که به آن دفترچه های رنگ مانسل گفته می شود

در ایـن دفـترچـه حــدود ١٩٥ رنـگ وجـود دراد کـه ایـن رنگـها یـک پنجم رنــگهای مـوجـود در طـبیعت اسـت

و در آن حـدود ١٧٥ صفـحه کوچـک رنگـی وجـود دارد کـه هرکـدام معـرف یـک رنگ خـاک می باشـد کـه بـا

ترتیبی خاصـی روی کـارتهـایی چیـده شـده است. هر رنگ خاک دارای سـه مشخصـه ویژه ای می باشد

طیف رنگهای غالب قرمز ، زرد ، سبز و آبی :Hue

درجه روشنی یا تیرگی رنگ :Value

درجه خالص بودن رنگ :Choroma
MUNSELL دفترچه رنگ مانسل
دستگاه تشخیص رنگ خاک برای شناسی نوع خاک


این دستگاه پس از تشخیص رنگ خاک قالبیت آنرا دارد که نوع خاک مورد نظر را از روی رنگ آن تشخیص دهد

طریقه کار بسیار ساده شـما فقـط خاک مـحل مـورد نظر مسـطح کرده و سپس دستـگاه را در محل قـرار داده

بعد از چند ثانیه دستگاه نوع رنگ خاک را برای شما نشان می دهد
گواهی ثبت اختراع دستگاه تشخیص رنگ خاک
مشاوره، آموزش ، طراحی و راه اندازی واحد های تولید

محصولات خاص کشاورزیکلیه محصولات ١٠٠٪ طبیعی بوده و هیچگونه مواد رنگی و یا تغییرات ژنتیکی در تولید آن به کار گرفته نشده است


Copyright © 2012 ali-ila All rights reserved.